MR

Samenstelling en belang

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad, meestal afgekort als MR. Dat is verplicht bij de wet. Het is enigszins te vergelijken met de Ondernemingsraad bij een bedrijf (OR), maar dan met dit verschil dat er in de MR niet alleen vertegenwoordigers zitten van het onderwijzend personeel, maar ook van ouders. In de MR zitten vertegenwoordigers van ouders en personeel in de zogenaamde spiegelverhouding; net zoveel ouders als personeel. Een goed functionerende MR is belangrijk voor een school. Het is een klankbord voor de directie, maar ook voor ouders.

Taken en verantwoordelijkheden

De MR volgt, controleert en begeleidt de ontwikkeling van de school. Op een groot aantal onderdelen van het schoolbeleid heeft de MR ofwel instemmingsrecht (de MR moet instemmen met het beleid, anders kan de school niet verder) ofwel adviesrecht (de MR kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directie van de school, maar dat hoeft niet te worden opgevolgd). Instemmingsrecht is bijvoorbeeld nodig bij het vaststellen van het schoolplan, het vaststellen van de onderwijskundige doelstellingen van de school of een fusie van de school. Adviesrecht is er bijvoorbeeld bij vaststellen van de vakanties of het lesrooster of de aanname of ontslag van de schoolleider. Over het algemeen is het zo dat er als MR gezamenlijk wordt geadviseerd, behalve als het over zaken gaat die specifiek het personeel aangaan, dan gelden alleen de stemmen van de personeelsvertegenwoordiging in de MR. En als het gaat om specifieke zaken van ouders/leerlingen, dan stemmen alleen de oudervertegenwoordigers.

De MR oefent ook controle uit op andere organisaties binnen de school, zoals de ouderraad en de overblijfcommissie. De MR voert jaarlijks een kascontrole uit bij de OR en de Overblijfcommissie.

De huidige samenstelling van de MR (schooljaar 2016-2017)

MR-leden van de Farmsumerborg namens de ouders zijn:

  • Geert Feiken (voorzitter)
  • Jan van der Baan
  • Elizabeth Landman

MR-leden van de Farmsumerborg namens het personeel zijn:

  • Margriet Faber (secretaris)
  • Renate Ottens
  • Allan Varkevisser

 

 Voor meer info, kijk op:

http://www.infowms.nl/toolkit-en-publicaties/instemming-of-advies/

Informatie voor ouders